Polityka Prywatności i Cookies

Realizując obowiązek informacyjny wynikający z przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”) – niniejszym informuję, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych są:

Kancelaria Adwokacka adwokata Damiana Jastrzębia, ul. Kościuszki 3, 33-200 Dąbrowa Tarnowska, NIP: 8711631182,

Kancelaria Adwokacka adwokata Piotra Sak , ul. Wałowa 2/3B, 33-100 Tarnów, NIP: 8732881553,

Kancelaria Adwokacka adwokata Magdaleny Łabędź-Raszka, ul. K. Wielkiego 7, 32-700 Bochnia, NIP: 8733131015

(dalej zwanymi łącznie: „Kancelarie”).

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Kancelarie:

1) w celu związanym z zawarciem i realizacją umowy oraz w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (zawarcie i realizacja umowy),

2) dla realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Kancelarii, takich jak ewentualna konieczność dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a także w celu ochrony osób i mienia (Kancelaria stosuje monitoring wizyjny) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora),

3) w celu wywiązania się z prawnego obowiązku gromadzenia i przechowywania dokumentów księgowych – w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. c RODO (wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze).

Przetwarzamy przede wszystkim podstawowe dane identyfikacyjne, adresowe i kontaktowe, wymagane do prawidłowej realizacji opisanych powyżej celów, a także wizerunek (monitoring wizyjny). Ponadto wskazujemy, iż dane osobowe, które mogą by uznane, jako dane wrażliwe w rozumieniu przepisu art. 9 ust. 1 RODO (w tym m.in. dane o stanie zdrowia), przetwarzane są co do zasady w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (art. 9 ust. 2 lit f RODO) lub na podstawie udzielonej nam zgody (art. 9 ust. 2 lit. a RODO).

Ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Pani/Pana dane osobowe mogą by udostępnione podmiotom powiązanym z Kancelariami lub osobom trzecim w celach, o których mowa powyżej. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Kancelarii, w jej imieniu, w tym m.in. podmiotom świadczącym usługi wspierające działalność Kancelarii: podmiotom hostingowym, dostawcom usług IT, firmom księgowym, współpracownikom – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Kancelariami, zgodnie z ich poleceniami. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane organom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie przepisów prawa.

Zebrane dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach trzecich, tj. poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych. Jeśli dane osobowe przetwarzane są przez nas w oparciu o Pani/Pana zgodę, dane te będą przetwarzane do momentu jej ewentualnego wycofania. Dane osobowe pochodzące z nagrań monitoringu przechowywane są przez okres maksymalnie trzech miesięcy.

W zakresie i z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych przepisami prawa, przysługuje Pani/Panu: prawo dostępu do danych osobowych, prawo do sprostowania danych osobowych, prawo do usunięcia Pani/Pana danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Przysługuje Pani/Panu również prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych – w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania jest zgoda, a także prawo do przenoszenia swoich danych osobowych – w zakresie, w jakim dane osobowe są przetwarzane w celu wykonywania umowy lub na podstawie udzielonej zgody, a ich przetwarzane odbywa się w sposób zautomatyzowany.

Podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia i wykonywania umowy, gdyż bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie i realizacja umowy przez Kancelarie.

Kancelarie nie podejmują wiążących decyzji wywołujących skutki prawne ani nie przetwarzają Pani/Pana danych w sposób zautomatyzowany.

Zapewniamy o dołożeniu staranności w celu ochrony Pani/Pana interesów, w szczególności zapewniając, iż dane osobowe są:

a) przetwarzane zgodnie z prawem,

b) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,

c) prawidłowe i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane,

d) przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Kancelarie oraz w celu korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, należy kontaktować się na następujące adresy e-mail:

1) adwokat@damianjastrzab.pl lub pisemnie na adres: ul. Kościuszki 3, 33-200 Dąbrowa Tarnowska,

2) adwokat@piotrsak.pl lub pisemnie na adres: ul. Wałowa 2/3B, 33-100 Tarnów,

3) m.labedzraszka@bochnia-adwokat.pl lub pisemnie na adres: ul. K. Wielkiego 7, 32-700 Bochnia.

Realizując obowiązek informacyjny wynikający z przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”) – niniejszym informuję, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych są:

Kancelaria Adwokacka adwokata Damiana Jastrzębia, ul. Kościuszki 3, 33-200 Dąbrowa Tarnowska, NIP: 8711631182,

Kancelaria Adwokacka adwokata Piotra Sak , ul. Wałowa 2/3B, 33-100 Tarnów, NIP: 8732881553,

Kancelaria Adwokacka adwokata Magdaleny Łabędź-Raszka, ul. K. Wielkiego 7, 32-700 Bochnia, NIP: 8733131015

(dalej zwanymi łącznie: „Kancelarie”).

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Kancelarie:

1) w celu związanym z zawarciem i realizacją umowy oraz w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (zawarcie i realizacja umowy),

2) dla realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Kancelarii, takich jak ewentualna konieczność dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a także w celu ochrony osób i mienia (Kancelaria stosuje monitoring wizyjny) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora),

3) w celu wywiązania się z prawnego obowiązku gromadzenia i przechowywania dokumentów księgowych – w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. c RODO (wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze).

Przetwarzamy przede wszystkim podstawowe dane identyfikacyjne, adresowe i kontaktowe, wymagane do prawidłowej realizacji opisanych powyżej celów, a także wizerunek (monitoring wizyjny). Ponadto wskazujemy, iż dane osobowe, które mogą by uznane, jako dane wrażliwe w rozumieniu przepisu art. 9 ust. 1 RODO (w tym m.in. dane o stanie zdrowia), przetwarzane są co do zasady w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (art. 9 ust. 2 lit f RODO) lub na podstawie udzielonej nam zgody (art. 9 ust. 2 lit. a RODO).

Ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Pani/Pana dane osobowe mogą by udostępnione podmiotom powiązanym z Kancelariami lub osobom trzecim w celach, o których mowa powyżej. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Kancelarii, w jej imieniu, w tym m.in. podmiotom świadczącym usługi wspierające działalność Kancelarii: podmiotom hostingowym, dostawcom usług IT, firmom księgowym, współpracownikom – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Kancelariami, zgodnie z ich poleceniami. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane organom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie przepisów prawa.

Zebrane dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach trzecich, tj. poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych. Jeśli dane osobowe przetwarzane są przez nas w oparciu o Pani/Pana zgodę, dane te będą przetwarzane do momentu jej ewentualnego wycofania. Dane osobowe pochodzące z nagrań monitoringu przechowywane są przez okres maksymalnie trzech miesięcy.

W zakresie i z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych przepisami prawa, przysługuje Pani/Panu: prawo dostępu do danych osobowych, prawo do sprostowania danych osobowych, prawo do usunięcia Pani/Pana danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Przysługuje Pani/Panu również prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych – w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania jest zgoda, a także prawo do przenoszenia swoich danych osobowych – w zakresie, w jakim dane osobowe są przetwarzane w celu wykonywania umowy lub na podstawie udzielonej zgody, a ich przetwarzane odbywa się w sposób zautomatyzowany.

Podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia i wykonywania umowy, gdyż bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie i realizacja umowy przez Kancelarie.

Kancelarie nie podejmują wiążących decyzji wywołujących skutki prawne ani nie przetwarzają Pani/Pana danych w sposób zautomatyzowany.

Zapewniamy o dołożeniu staranności w celu ochrony Pani/Pana interesów, w szczególności zapewniając, iż dane osobowe są:

a) przetwarzane zgodnie z prawem,

b) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,

c) prawidłowe i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane,

d) przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Kancelarie oraz w celu korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, należy kontaktować się na następujące adresy e-mail:

1) adwokat@damianjastrzab.pl lub pisemnie na adres: ul. Kościuszki 3, 33-200 Dąbrowa Tarnowska,

2) adwokat@piotrsak.pl lub pisemnie na adres: ul. Wałowa 2/3B, 33-100 Tarnów,

3) m.labedzraszka@bochnia-adwokat.pl lub pisemnie na adres: ul. K. Wielkiego 7, 32-700 Bochnia.